Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky čerpání zdravotně preventivních programů OZP


1. Preambule


Tyto Podmínky čerpání zdravotně preventivních programů (dále též jen "Podmínky čerpání ZPP") blíže specifikují pravidla čerpání těchto programů a platební podmínky, práva a povinnosti žadatelů a další otázky s čerpáním programů související.


 


2. Nejdůležitější ustanovení


Než budete číst dále, dovolujeme si Vás upozornit na některá zásadní ustanovení. Tím se nikterak nesnižuje váha nebo význam ostatních ustanovení, avšak níže uvedeným ustanovením byste měli věnovat zvýšenou pozornost:


 • Nad rámec zákonných povinností se OZP snaží zajistit pro Vás řadu nadstandardních služeb, kterými Vám chceme pomoci předcházet nemocem, a proto Vám nabízíme zcela zdarma celou škálu preventivních vyšetření typických civilizačních chorob.
 • Kromě bezplatných preventivních vyšetření poskytuje OZP těm, kteří se aktivně rozhodli bojovat za zlepšení zdraví sebe samých nebo svých rodinných příslušníků, řadu příspěvků na další preventivní aktivity. Naší snahou je posílit vědomí našich klientů o nezpochybnitelné hodnotě svého zdraví a přijmutí adekvátní vlastní odpovědnosti za péči o své zdraví.
 • Nabídka preventivních programů nezbytně souvisí s celkovým využitím finančních prostředků Fondu prevence OZP, jehož tvorba je závislá na efektivním vymáhání pojistného veřejného zdravotního pojištění, a právě z tohoto důvodu jsme ze zákona povinni obezřetně hlídat čerpání těchto prostředků a v případě nutnosti jejich čerpání i limitovat. Tato limitace může mít v krajních případech i podobu ukončení čerpání některých zdravotně preventivních programů v průběhu kalendářního roku, v běžnějších případech může být realizována snížením převodního kurzu kreditů v rámci aplikace VITAKONTO.
 • U klientů, kteří avizují odchod k jiné pojišťovně (tzn. podali žádost o přeregistraci), je nutné respektovat, že jejich rozhodnutí o změně zdravotní pojišťovny je z čerpání finančních prostředků zcela vyloučí.
 • Naší dlouhodobou snahou při tvorbě zdravotně preventivních programů je efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky. To je důvod, proč řadu programů vážeme na portál VITAKARTA ONLINE, jehož využití nemá limitovat čerpání těchto prostředků, nýbrž je efektivně spravovat. Současně se snažíme nabízet takové možnosti, aby měl každý klient bez ohledu na přístup k využití moderních technologií nebo bez ohledu na pohlaví a věk vždy možnost čerpat služby a programy OZP.
 • V neposlední řadě si dovolíme upozornit na skutečnost, že jsme v některých případech závislí na dostupnosti podkladů od třetích subjektů, zejména poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů). Teprve na základě dodání základních podkladů a údajů od těchto subjektů můžeme zajistit čerpání zdravotně preventivních programů. Stejně tak jsme občas závislí na externích vlivech majících dopady na portál VITAKARTA ONLINE, což bohužel nemůžeme ovlivnit. V každém případě však děláme maximum pro to, abychom dostáli svým snahám klienty za využívání těchto služeb odměnit dle níže uvedených pravidel čerpání.
 • Nabídka zdravotně preventivních programů je průběžně upravována a doplňována, sledujte proto webové stránky OZP na adrese www.ozp.cz a portál VITAKARTA ONLINE.


 


3. Základní pojmy


 • OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, IČ 47114321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232.
 • Žadatel - plně svéprávná fyzická osoba, která je v souladu s právními předpisy pojištěncem OZP a která v daném kalendářním roce dovrší nebo dovršila věkovou hranici stanovenou pro příslušný zdravotně preventivní program. Dále je žadatelem zákonný zástupce, opatrovník či pěstoun pojištěnce OZP, který v daném kalendářním roce dovrší nebo dovršil věkovou hranici stanovenou pro příslušný zdravotně preventivní program, avšak který není osobou plně svéprávnou. Věk osoby se posuzuje ve vztahu ke kalendářnímu roku, kdy byla žádost podána.
 • Registrace - zpřístupnění služeb VITAKARTY ONLINE v souladu s Obecnými podmínkami portálu VITAKARTA ONLINE, které jsou uveřejněny na webových stránkách www.ozp.cz.
 • Zdravotně preventivní program - konkrétní zdravotně preventivní program, jehož aktuální přehled je uveřejněn na webových stránkách www.ozp.cz či na portálu VITAKARTA ONLINE.
 • Žádost - žádost o čerpání kreditu příslušného Zdravotně preventivního programu, ať již v papírové formě nebo v rámci aplikace VITAKONTO, anebo Kupón na prevenci.


 


4. Pravidla čerpání Zdravotně preventivních programů


 1. Konkrétní pravidla a kritéria čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů (např. doba trvání jednotlivých Zdravotně preventivních programů či informace o přípisu a exspiraci kreditů), včetně případných dalších požadavků na způsobilost Žadatele (např. věk či délka pojištění u OZP), specifikace dokladů (zejména typy dokladů a doba jejich platnosti), které je nutné při čerpání doložit, jsou uvedeny na webových stránkách www.ozp.cz nebo též v jiných elektronických komunikačních prostředcích souvisejících s daným Zdravotně preventivním programem (např. v aplikaci VITAKONTO v rámci portálu VITAKARTA ONLINE).
 2. OZP na dotaz Žadatele sdělí konkrétní pravidla a kritéria čerpání Zdravotně preventivních programů prostřednictvím svých kontaktů a kontaktních míst, příp. jinými dostupnými komunikačními prostředky.
 3. OZP si vyhrazuje právo tato pravidla a kritéria v odůvodněných případech jednostranně změnit. Tyto změny OZP uveřejňuje na webových stránkách, případně jinými dostupnými komunikačními prostředky.
 4. Nabídka Zdravotně preventivních programů nezakládá nárok na jejich čerpání.
 5. Některé Zdravotně preventivní programy nelze čerpat souběžně. O této skutečnosti je Žadatel informován v rámci konkrétních pravidel čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů.
 6. V rámci Zdravotně preventivních programů nelze čerpat finanční prostředky určené na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a na ostatní nároky vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 7. OZP si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně stanovit časový limit (zejména prostřednictvím lhůty či doby exspirace kreditů v aplikaci VITAKONTO) i finanční limit (zejména prostřednictvím paušální částky či převodním kurzem kreditů v aplikaci VITAKONTO) čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů. V případě Zdravotně preventivních programů, jejichž výše čerpání je určena převodním kurzem, si OZP vyhrazuje právo jednostranně měnit i tyto kurzy.


 


5. Specifikace a náležitosti Žádosti


 1. Žádost je dostupná na webových stránkách www.ozp.cz, a to vždy u konkrétního Zdravotně preventivního programu a lze ji podat pouze stanoveným způsobem.
 2. Žadatelé s Registrací mohou některé Zdravotně preventivní programy čerpat prostřednictvím aplikace VITAKONTO, která je součástí portálu VITAKARTA ONLINE. O této skutečnosti jsou Žadatelé informováni prostřednictvím VITAKARTY ONLINE a v rámci pravidel příslušných Zdravotně preventivních programů.
 3. OZP se zavazuje neprodleně zpracovat Žádost po dodání všech předepsaných dokumentů.
 4. Pro účely zpracování Žádosti je rozhodné datum jejího doručení na adresu OZP určenou pro příslušnou Žádost a související dokumentaci. V případě Žádosti podané prostřednictvím aplikace VITAKONTO je rozhodným datem, datum elektronického odeslání požadavku.
 5. OZP může v odůvodněných případech (např. z důvodu limitovaných finančních prostředků či vytížení personálních kapacit) stanovit typ Žádostí, jejichž zpracování upřednostní.
 6. OZP může odmítnout Žádost vyjma jiného i z důvodu nevyrovnanosti závazků vyplývajících pro Žadatele, resp. pro osobu čerpající Zdravotně preventivní program, z veřejného zdravotního pojištění.
 7. OZP může odmítnout Žádost, u níž jsou dokumenty nutné k jejímu posouzení použity Žadatelem opakovaně nebo jsou použity více Žadateli, případně jsou použity nedůvěryhodným způsobem (např. jsou-li pozměněné nebo jakkoli znehodnocené).


 


6. Platební podmínky


 1. Na základě Žádosti a předepsaných dokumentů jsou finanční prostředky vypláceny výhradně bezhotovostním způsobem v české měně, a to na bankovní účet uvedený v Žádosti. OZP nenese žádnou odpovědnost za správnost vyplněného čísla bankovního účtu v Žádosti, ani za správnost vyplnění jakýchkoli jiných údajů Žadatelem.
 2. V případě čerpání Zdravotně preventivních programů prostřednictvím VITAKARTY ONLINE, tedy její aplikace VITAKONTO, zjistí Žadatel minimální a maximální výši finančních prostředků v rámci této aplikace. Konkrétní výši čerpaných finačních prostředků určuje Žadatel.
 3. Poskytnutí finančních prostředků je nenárokové. Finanční prostředky v rámci aplikace VITAKONTO nejsou Žadatelům vypláceny jiným způsobem, než způsobem uvedeným v těchto Podmínkách čerpání ZPP. Nevyčerpané finanční prostředky či kredity (například z důvodu jejich exspirace) propadají ve prospěch OZP, která je efektivně využije pro přípravu dalších Zdravotně preventivních programů.


 


7. Další práva a povinnosti


V případě, že Žadatel nedodrží tyto Podmínky čerpání ZPP, je OZP oprávněna požadovat vrácení vyplacených finančních prostředků po Žadateli.


 


8. Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Tyto Podmínky čerpání ZPP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.
 2. Tyto Podmínky čerpání ZPP jsou k dispozici na webových stránkách OZP na adrese www.ozp.cz, případně též v aplikaci VITAKONTO, která je součástí VITAKARTY ONLINE.